Vi har opdaget du bruger
Internet Explorer

Design og funktionalitet på siden vil være svækket grundet dette.
Hent en mere kompatibel browser nedenfor for at undgå dette

Hent din nye browser

Handels- og leveringsbetingelser

Private (scroll ned for erhverv)

Handels- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde
1.1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om privatleasing af biler indgået mellem VestergaardGO, ejet af First Lease A/S, (”VestergaardGO”), og Leasingtager i henhold til Privatleasing-aftalen. Privatleasingaftalen og nærværende Handels- og leveringsbetingelser udgør samlet ”Leasingaftalen”.

2. Ejendomsret
2.1. Bilen er ejet af Krone Kapital III A/S, Jernbanevej 16, 7900 Nykøbing M, 96 70 34 00, info@kronekapital.dk, (”Ejeren”)
2.2. VestergaardGO har leaset bilen af Ejeren, der har fået oplyst, at en subleasingaftale er eller vil blive indgået.
2.3. Ved registrering af bilen i Centralregisteret for Motorkøretøjer angives Ejeren som ejer, VestergaardGO som bruger 1 og Leasingtager som bruger 2.
2.4. Ejeren er berettiget til at kræve, at bilen mærkes med angivelse af Ejerens ejerskab.
2.5. VestergaardGO skal herved oplyse, at VestergaardGOs rettigheder i henhold til Leasingaftale er tiltransporteret Ejeren, hvorfor betaling med frigørende virkning alene kan ske til Ejeren. Ejeren har dog indtil videre bemyndiget VestergaardGO til at modtage ydelser m.v. Ejeren kan til enhver tid ophæve denne fuldmagt ved meddelelse til Leasingtager. Ved indgåelse af Leasingaftalen har Leasingtager med sin underskrift accepteret, at Ejeren har fået tiltransporteret sikkerhed i samtlige transaktioner i henhold til nærværende aftale.
2.6. Ovenstående transport af rettigheder medfører, at Ejeren, i tilfælde af ophør af leasingaftalen mellem Ejeren og VestergaardGO har indtrædelsesret i nærværende aftale. Ejeren er i kraft heraf også berettiget til at ophæve nærværende Leasingaftale med Leasingtager i henhold til Leasingaftalens bestemmelser herom.
2.7. Udstyr, der efter skriftlig aftale med VestergaardGO indføjes i eller erstatter dele af bilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af VestergaardGOs ejendomsret.
2.8. Såfremt Leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser / installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af bilen, bevarer Leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr / dele, såfremt Leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er VestergaardGO berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr / dele eller kræve udstyret / delene fjernet og retablering gennemført for Leasingtagers regning.

3. Betingelser for brug
Der gælder følgende betingelser for Leasingtagers brug af bilen:

 • Leasingtager er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde retteligt disponere over bilen.
 • Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af bilen, må ikke fjernes.
 • Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, bortset fra medlemmer af Leasingtagers husstand samt udeboende børn, stedbørn og svigerbørn, der lejlighedsvis er berettiget til at bruge bilen. Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen.
 • Bilen må ikke anvendes til erhvervsmæssig kørsel, banekørsel, racerløb eller lignende.
 • Bilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
 • Leasingtager accepterer, at bilen har en GPS-enhed installeret til sporing af bilen i tilfælde af dens bortkomst.
 • Bilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.
 • Føreren af bilen skal have gyldigt dansk førerbevis og være fyldt 26 år.
 • Dyr må alene transporteres i bilens bagagerum.
 • Der må ikke ryges i bilen.
 • Bilen må ikke benyttes til kørsel, når føreren er under påvirkning af alkohol (mere end 0,5 promille), narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.
 • Leasingtager er ansvarlig for, at bilen påfyldes korrekt brændstof.
 • Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra bilproducenten, VestergaardGO og Ejeren.
 • Leasingtager må ikke selv foretage reparationer eller service på bilen. Såfremt der er behov for reparationer eller service, herunder hvis en service- eller advarselslampe begynder at lyse i bilen, skal Leasingtager kontakte VestergaardGO straks. Leasingtager skal til enhver tid følge VestergaardGOs anvisninger i den forbindelse.
 • Leasingaftalen indeholder service og vedligeholdelse ifølge fabrikkens/servicebogens forskrifter samt nødvendige reparationer som følge af normal drift og slitage. Undtaget er udskiftning af dæk. Kun hvis der er aftalt dæk under tilkøb i afsnit A, vil disse være omfattet af leasingaftalen – og kun i det specificerede omfang.
 • De sidste 2 måneder af leasingaftalens løbetid forbeholder VestergaardGO sig retten til at afvise service/vedligeholdelse, hvis ikke det har sikkerhedsmæssige konsekvenser.
 • Nedenstående er ikke omfattet af aftale om service og vedligeholdelse:
 • Skader på fx dæk (herunder punktering) glas, spejle, lygter, interiør, karrosseri og skader på lakering af udefra kommende påvirkninger, eksempelvis påkørselsskader, tyveri eller lignende.
 • Erstatning for afsavn, tilskud til kørsel eller erstatningsbil til kørsel i fm. serviceeftersyn, reparation, skade, syn eller reklamation.
 • Opdatering af kort til navigation samt eftermonteret udstyr, der ikke er finansieret af leasinggiver.
 • Påfyldning af olie mellem eftersyn og påfyldning af sprinklervæske og AdBlue.
 • Styretøjsmåling og 4 hjuls udmåling, hvor der ikke er skiftet komponenter i undervognen og afbalancering af hjul som følge af udefra kommende påvirkning.
 • Syn eller synsgebyr.
 • Skader, herunder skader som er eller ville kunne være dækket forsikringsmæssigt.
 • Skader og reparationsmæssige konsekvenser som følge af brugerens (eller en af brugeren anvist trediemands) forsømmelighed eller grov uagtsomhed ved ikke at følge anvisninger i bilens instruktionsbog/servicebog vedrørende daglig brug og vedligeholdelse, fx manglende eller urigtige påfyldninger af væsker, samt omkostninger der kunne være dækket af den service- og vedligeholdelsesplan som foreskrevet af fabrikken/importøren, fx overskridelse af serviceinterval i KM eller tid.
 • Forhold, der skyldes strejke eller anden force majeure.

4. Betaling af leasingydelsen og andre omkostninger
4.1. Som vederlag for brugen af bilen betaler Leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af Privatleasingaftalen. Desuden betaler Leasingtager de omkostninger, der ligeledes fremgår af Privatleasingaftalen.

4.2. Leasingydelsen er baseret på renteniveauet pr. den dato noteret i afsnit C (Leasingydelserne) for den af Finansrådet offentliggjorte SWAP-rentesats for 2-års lån. Såfremt renteniveauet den første i måneden forud for levering/ikraftsætning har ændret sig i forhold til det leasingydelsen er baseret på, så er leasinggiver berettiget til at regulere den månedlige leasingydelse med tilsvarende ændring. Hvis dage ikke er bankdage, bruges nærmeste forudgående bankdag.
4.3. Leasingaftalen træder i kraft på den aftalte leveringsdag, og det er dermed også fra denne dato, at leasingperioden og bindingsperioden beregnes.
4.4. VestergaardGO forbeholder sig retten til med 2 måneders varsel med effekt for måneden efter varslets udløb at regulere den aftalte leasingydelse i tilfælde af ændringer i afgiftsniveauet fra statens side. Såfremt den månedlige leasingydelse derved stiger med mere end 10 % i forhold til det oprindeligt aftalte niveau, er Leasingtager i bindingsperioden berettiget til at opsige Leasingaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst udgangen af måneden forinden reguleringen træder i kraft.
4.5. Depositum udgør 2 måneders leasingydelse, medmindre andet er specificeret i Privatleasingaftalen. Depositum tilbagebetales til Leasingtager efter endt leasingperiode, såfremt bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer og alle eventuelle udeståender er indbetalt til VestergaardGO. Såfremt VestergaardGO annullerer aftalen i henhold til pkt. 11.4 inden levering, men efter at depositum er indbetalt, vil dette naturligvis blive returneret til Leasingtager.
4.6. Øvrige udgifter og omkostninger til VestergaardGO, herunder pålagte bøde, parkeringsafgifter, erstatninger mv., opkræves særskilt.
4.7. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til Leasingaftalen, er VestergaardGO berettiget til at opkræve 0,5 % pr. påbegyndt måned i morarente og rykkergebyr i overensstemmelse med de almindelige regler herom.

4.8. Grøn ejerafgift efter gældende regler betales af leasingtager. Hvis grøn ejerafgift opkræves af leasinggiver, sker det månedligt med 1/6 af opkrævet halvårlig grøn ejerafgift. Tilsvarende gælder ved indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser, som måtte blive pålagt ejeren/leasinggiver.

4.9. De samlede omkostninger i bindingsperioden opgjort under C er under forudsætning af uændret leasingydelse jf. pkt. 4.2 og pkt. 4.4.

4.10. Alle beløb er inklusive 25% moms og er angivet i Danske Kroner (DKK), medmindre andet er angivet ud for beløbet eller beløbet er fritaget for moms jf. lovgivning.

 

5. Levering af bilen samt tilbagelevering
5.1. Ved levering af bilen til Leasingtager skal Leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for VestergaardGO. Leasingtager opfordres til at fotodokumentere enhver fejl, mangel, urenhed og øvrige forhold, som kan have relevans i forbindelse med tilbagelevering af bilen.
5.2. Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af Leasingaftalen, skal Leasingtager tilbagelevere bilen på et af VestergaardGO angivet sted inden for Danmarks grænser, dog maksimalt indenfor en radius af 100 km fra det sted, hvor Leasingtager har afhentet bilen.
5.3. Såfremt Leasingaftalen ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering den efterfølgende hverdag.
5.4. Hverken tilbagelevering før Leasingaftalens ophør eller efter Leasingaftalens ophør i overensstemmelse med pkt. 5.3, vil medføre forholdsmæssig regulering af den allerede betalte leasingydelse.
5.5. Ved tilbagelevering efter tidspunktet angivet i pkt. 5.3, accepterer Leasingtager, at VestergaardGO er berettiget til at opkræve en af VestergaardGO beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger, herunder VestergaardGOs forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til, at bilen blev afleveret for sent. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke Leasingtager til at disponere over bilen efter leasingperiodens udløb.
5.6. Bilen skal tilbageleveres i pæn, ordentlig, rengjort og nyvasket stand og i samme stand, som Leasingtager modtog den i. Bilen skal desuden være tømt for Leasingtagers ejendele. Sammen med bilen tilbageleveres desuden alle effekter, der hører til bilen, herunder nøgler, servicebog m.v.
5.7. Leasingtager skal senest 3 dage inden tilbagelevering bestille tid til aflevering via https://www.bilsalgbooking.dk/dk/static/company/5. I den forbindelse skal Leasingtager vælge mellem ”Bilinspektion med rapport gennemgang ”eller ”Drop-off til senere inspektion”. Ved førstnævnte kan Leasingtager se på, mens bilen gennemgås, og efterfølgende kvittere for rapporten. Ved ”Drop off” frasiges muligheden for at være med ved gennemgangen, da bilen vil blive gennemgået på et vilkårligt tidspunkt. Virker linket ikke, skal Leasingtager kontakte VestergaardGO via oplysningerne i pkt. 14.1.
5.8. Såfremt der ved gennemgangen af bilen konstateres skader og forhold, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid og ælde, for eksempel manglende rengøring, vil udgifterne til udbedring af disse blive opgjort og opkrævet hos Leasingtager idet omfang, de ikke dækkes af forsikringen, jf. pkt. 7.
5.9. Såfremt VestergaardGO efter tilbagelevering af bilen modtager opkrævninger vedrørende Leasingtagers brug af bilen, er VestergaardGO berettiget til at opkræve disse hos Leasingtager.
5.10. Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler Leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til VestergaardGO.

6. Oplysningspligt

6.1 Leasingtager skal ved ændring af følgende straks underrette VestergaardGO skriftligt herom

 1. Navneændring
 2. Bopælsændring
 3. Betalingsoplysninger

7. Forsikring
7.1. VestergaardGO er ansvarlig for at bilen er forsikret i henhold til Privatleasingaftalens litra E.
7.2. Leasingtager er forpligtet til, via forsikringsselskabets hjemmeside, at gennemlæse forsikringsvilkår, og at overholde de til enhver tid gældende forsikringsvilkår. VestergaardGO tager forbehold for enhver ændring af forsikringsbetingelserne og -policen foretaget af forsikringsselskabet, og Leasingtager accepterer enhver sådan ændring.
7.3. Leasingtager skal straks anmelde enhver skade, der opstår, til VestergaardGO, og skaffe navne og adresser på alle involverede parter og eventuelle vidner samt registreringsnumre på eventuelt involverede biler. Såfremt der er tale om personskade, skal Leasingtager desuden underrette Politiet. Leasingtager må ikke anerkende ansvar eller skyld i en sådan skadessituation. I så fald indestår Leasingtager for ethvert krav, som VestergaardGO måtte blive mødt med som følge heraf.
7.4. Leasingtager er forpligtet at udfylde skadesanmeldelse og på anden vis bistå og samarbejde med VestergaardGO i forbindelse med behandling af en forsikringssag.

7.5. Leasinggiver forbeholder sig ret til at pristalsregulere den aftalte præmie samt selvrisiko på årlig basis (1. januar hvert år).

7.6. Endvidere forbeholder Leasinggiver sig ret til at ændre vilkårene for forsikringen med en måneds varsel.

7.7. Såfremt leasinggiver af forretningsmæssige årsager ikke længere kan tilbyde forsikring, er leasingtager forpligtet til at tegne lovpligtig ansvars- og kaskoforsikring.

7.8. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, med det til enhver tid værende forsikringsselskab, til brug for administrative formål.

7.9. Det er et krav, at leasingtager ved aftalens indgåelse er minimum 26 år, og at leasingtager ikke har mindre end 3 års bonus fra andet forsikringsselskab. Hvis det i en skadessituation viser sig, at kravene om 3 års optjent bonus ikke er overholdt, gælder der en dobbelt selvrisiko. Der opkræves dobbelt selvrisiko, hvis fører ved skade er under 26 år.

 

8. VestergaardGOs ansvar
8.1. I tilfælde af fejl eller mangler ved bilen, er VestergaardGO alene forpligtet til efter eget valg at afhjælpe disse eller stille en tilsvarende bil til rådighed.
8.2. VestergaardGO er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tab, der skyldes afsavn af bilen, fejl eller mangler ved bilen eller indirekte tab.
8.3. Vedrørende produktansvar påtager VestergaardGO sig ikke yderligere forpligtelser over for Leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

9. Leasingtagers ansvar
9.1. Konstaterer Leasingtager i løbet af leasingperioden, at bilen ikke er i overensstemmelse med det aftalte eller at der opstår fejl på bilen, skal Leasingtager reklamere over for VestergaardGO straks efter, at Leasingtager opdager dette.
9.2. Hvis bilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset årsag - skal leasingtager straks underrette VestergaardGO herom.
9.3. Leasingtager hæfter for tab, udgifter, omkostninger og et hvert krav, som VestergaardGO måtte lide, skulle betale eller blive mødt med, som følge af de i pkt. 9.2 angivne omstændigheder, medmindre disse beløb måtte være dækket af forsikringen nævnt i pkt. 7. Dette betyder blandt andet, at bilens bortkomst eller ødelæggelse ikke fritager Leasingtager fra at betale leasingydelse indtil aftalens ophør.
9.4. Leasingtager er ansvarlig for, at private og offentlige forskrifter overholdes, herunder hastighedsgrænser, færdselsregler, parkeringsregler/-aftaler mv. De til enhver tid pålagte afgifter, bøder, herunder fart- og parkeringsbøder, bidrag og gebyrer, privat benyttelsesafgift, parkeringsgebyrer m.v., betales af Leasingtager. Dette gælder tillige i tilfælde omfattet af pkt. 10.
9.5. Leasingtager er forpligtet til at betale fuld erstatning for et hvert tab, som VestergaardGO måtte lide, herunder – men ikke begrænset til – tab af avance og anden mistet omsætning, eller tab som følge af yderligere afgifter, afgiftsmæssige fordele der fortabes, bonusser der ikke opnås og lignende, såfremt Leasingtager misligholder bilen, vilkårene i forsikringen, Leasingaftalen, loven eller uberettiget hæver eller opsiger denne.
9.6. Leasingtager skal desuden friholde VestergaardGO for et ethvert ansvar eller krav, som VestergaardGO måtte blive mødt med fra offentlige eller fra private på grund af Leasingtagers brug af bilen. Det samme gælder for VestergaardGOs omkostninger til at forsvare sig i sådanne sager.

10. Misligholdelse
10.1. VestergaardGO kan uden varsel hæve Leasingaftalen og tilbagetage bilen, såfremt Leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Leasingaftalen, herunder – men ikke begrænset til – at:
10.2. Leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af VestergaardGO, men hvor VestergaardGO hæfter for Leasingtagers eventuelt manglende betaling af blandt andet fartbøder, parkeringsafgifter m.m.
10.3. Leasingtager standser sine betalinger og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordringen hertil med stiller fornøden sikkerhed for Leasingaftalens opfyldelse;
10.4. Leasingtager forsømmer at vedligeholde bilen;
10.5. Leasingtager nægter VestergaardGO adgang til at besigtige bilen;
10.6. Leasingtager anvender bilen i strid med Leasingaftalen, herunder pkt. 3, de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug af bilen, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
10.7. Leasingtager undlader at stille depositum eller yderligere depositum ved overkørte kilometer;
10.8. Leasingtager har afgivet urigtige oplysninger, der har været af betydning for, hvorvidt Leasingaftalen ville have været indgået.

11. Opsigelse og ophævelse
11.1. Leasingtager kan opsige Leasingaftalen med 14 dages varsel til ophør dagen inden næstkommende leasingydelse forfalder. Leasingaftalen kan dog tidligst ophøre ved udgangen af den aftalte bindingsperiode. Uanset bindingsperiode kan Leasingaftalen dog altid opsiges i henhold til pkt. 4.4 om regulering af leasingydelsen.
11.2. Leasingaftalen er fra VestergaardGOs side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt. 10.
11.3. I tilfælde af Leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til Leasingaftalen. VestergaardGO vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som Leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra Leasingtagers side. Eventuel bindingsperiode er således stadig gældende.
11.4. Eventuel erlagt ekstraordinær leasingydelse tilbagebetales ikke.

11.5. VestergaardGO forbeholder sig retten til, til enhver tid frem til leveringsdato at hæve Leasingaftalen såfremt VestergaardGO finder, at Leasingaftalen er indgået på baggrund af urigtige oplysninger og/eller forhold, som ikke var VestergaardGO bekendt på tidspunktet for indgåelsen. Såfremt Leasingaftalen annulleres, vil Leasingtager få returneret det fulde beløb, der måtte være indbetalt ved indgåelse af aftalen på hjemmesiden.

12. Fortrydelsesret
12.1. Fortrydelses- og returretten på 14 dage gælder ikke for Leasingaftalen jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.
12.2. Aftalen kan som udgangspunkt ikke annulleres af Leasingtager, når først betaling og underskrivelse er fuldført på hjemmesiden. Det vil dog altid være en individuel vurdering fra sag til sag, hvorvidt en aftale kan annulleres.

13. Øvrige vilkår
13.1. VestergaardGO gør opmærksom på, at VestergaardGO i nogle tilfælde får eller yder provision eller andet vederlag, når VestergaardGO køber eller formidler en samarbejdspartners produkter.
13.2. VestergaardGO er berettiget til uden forudgående meddelelse til Leasingtager at modregne med ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende hos Leasingtager i ethvert tilgodehavende, som Leasingtager måtte have eller få hos VestergaardGO eller VestergaardGOs koncernforbundne selskaber.
13.3. VestergaardGO har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Leasingaftalen og/eller den leasede bil.
13.4. Leasingtager accepterer, at Leasingaftalen og andre dokumenter modtages på den af Leasingtager oplyste e-mailadresse.

14. Klager og tvister
14.1. Klager over Vestergaard GO skal rettes skriftligt direkte til VestergaardGO, Smedeland 22, 2600 Glostrup, 70 60 60 79, kundeservice@vestergaardgo.dk.
14.2. Herudover henvises til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Website: www.forbrug.dk eller www.naevneneshus.dk.
14.3. Enhver tvist skal afgøres i Danmark efter dansk ret.

Erhverv

Handels- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde
Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om erhvervsleasing af biler indgået mellem VestergaardGO, ejet af First Lease A/S,
(”VestergaardGO”), og Leasingtager i henhold til Erhvervsleasingaftalen. Erhvervsleasingaftalen og nærværende Handels- og leveringsbetingelser udgør samlet ”Leasingaftalen”.

2. Ejendomsret

2.1. Bilen er ejet af Krone Kapital III A/S, Jernbanevej 16, 7900 Nykøbing M, 96 70 34 00, info@kronekapital.dk, (”Ejeren”)

2.2. VestergaardGO har leaset bilen af Ejeren, der har fået oplyst, at en subleasingaftale er eller vil blive indgået.

2.3. Ved registrering af bilen i Centralregisteret for Motorkøretøjer angives Ejeren som ejer, First Lease A/S som bruger 1 og Leasingtager som bruger 2.

2.4. Ejeren er berettiget til at kræve, at bilen mærkes med angivelse af Ejerens ejerskab.

2.5. VestergaardGO skal herved oplyse, at VestergaardGOs rettigheder i henhold til Leasingaftale er tiltransporteret Ejeren, hvorfor betaling med frigørende virkning alene kan ske til Ejeren. Ejeren har dog indtil videre bemyndiget VestergaardGO til at modtage ydelser m.v. Ejeren kan til enhver tid ophæve denne fuldmagt ved meddelelse til Leasingtager. Ved indgåelse af Leasingaftalen har Leasingtager med sin underskrift accepteret, at Ejeren har fået tiltransporteret sikkerhed i samtlige transaktioner i henhold til nærværende aftale.

2.6. Ovenstående transport af rettigheder medfører, at Ejeren, i tilfælde af ophør af leasingaftalen mellem Ejeren og VestergaardGO har indtrædelsesret i nærværende aftale. Ejeren er i kraft heraf også berettiget til at ophæve nærværende Leasingaftale med Leasingtager i henhold til Leasingaftalens bestemmelser herom.

2.7. Udstyr, der efter skriftlig aftale med VestergaardGO indføjes i eller erstatter dele af bilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af VestergaardGOs ejendomsret.

2.8. Såfremt Leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser / installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af bilen, bevarer Leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr / dele, såfremt Leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er VestergaardGO berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr / dele eller kræve udstyret / delene fjernet og retablering gennemført for Leasingtagers regning.

Betingelser for brug

3. Der gælder følgende betingelser for Leasingtagers brug af bilen:

 • Leasingtager er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over bilen.
 • Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af bilen, må ikke fjernes.
 • Bilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, bortset fra ansatte i Leasingtagers virksomhed, samt personer i husstanden hos en evt. fast bruger, der lejlighedsvis er berettiget til at bruge bilen. Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen. Bilen må ikke anvendes til banekørsel, racerløb eller lignende.
 • Bilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
 • Leasingtager accepterer, at bilen kan have en GPS-enhed installeret til sporing af bilen i tilfælde af dens bortkomst.
 • Bilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.
 • Føreren af bilen skal have gyldigt dansk førerbevis og være fyldt 18 år.
 • Dyr må alene transporteres i bilens bagagerum/varerum.
 • Der må ikke ryges i bilen.
 • Bilen må ikke benyttes til kørsel, når føreren er under påvirkning af alkohol (mere end 0,5 promille), narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.
 • Leasingtager er ansvarlig for, at bilen påfyldes korrekt brændstof.
 • Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra bilproducenten, VestergaardGO og ejeren.
 • Leasingtager må ikke selv foretage reparationer eller service på bilen. Såfremt der er behov for reparationer eller service, herunder hvis en service- eller advarselslampe begynder at lyse i bilen, skal Leasingtager kontakte VestergaardGO straks, og til enhver tid følge VestergaardGOs anvisninger i den forbindelse.
 • Leasingaftalen indeholder service og vedligeholdelse ifølge fabrikkens/servicebogens forskrifter samt nødvendige reparationer som følge af normal drift og slitage. Undtaget er udskiftning af dæk. Kun hvis der er aftalt dæk under tilkøb i afsnit A, vil disse være omfattet af leasingaftalen – og kun i det specificerede omfang.
 • De sidste 2 måneder af leasingaftalens løbetid forbeholder VestergaardGO sig retten til at afvise service/vedligeholdelse, hvis ikke det har sikkerhedsmæssige konsekvenser.
 • Nedenstående er ikke omfattet af aftale om service og vedligeholdelse:
 • Skader på fx dæk (herunder punktering) glas, spejle, lygter, interiør, karrosseri og skader på lakering af udefra kommende påvirkninger, eksempelvis påkørselsskader, tyveri eller lignende.
 • Erstatning for afsavn, tilskud til kørsel eller erstatningsbil til kørsel i fm. serviceeftersyn, reparation, skade, syn eller reklamation.
 • Opdatering af kort til navigation samt eftermonteret udstyr, der ikke er finansieret af leasinggiver.
 • Påfyldning af olie mellem eftersyn og påfyldning af sprinklervæske og AdBlue.

 

 • Styretøjsmåling og 4 hjuls udmåling, hvor der ikke er skiftet komponenter i undervognen og afbalancering af hjul som følge af udefra kommende påvirkning.
 • Syn eller synsgebyr
 • Skader, herunder skader som er eller ville kunne være dækket forsikringsmæssigt.
 • Skader og reparationsmæssige konsekvenser som følge af brugerens (eller en af brugeren anvist trediemands) forsømmelighed eller grov uagtsomhed ved ikke at følge anvisninger i bilens instruktionsbog/servicebog vedrørende daglig brug og vedligeholdelse, fx manglende eller urigtige påfyldninger af væsker, samt omkostninger der kunne være dækket af den service- og vedligeholdelsesplan som foreskrevet af fabrikken/importøren, fx overskridelse af serviceinterval i KM eller tid.
 • Forhold, der skyldes strejke eller anden force majeure.

4. Betaling af leasingydelsen og andre omkostninger

4.1. Som vederlag for brugen af bilen betaler Leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af Erhvervsleasingaftalen. Desuden betaler Leasingtager de omkostninger, der ligeledes fremgår af Erhvervsleasingaftalen.

4.2. Leasingydelsen er baseret på renteniveauet pr. den dato noteret i afsnit C (Leasingydelserne) for den af Finansrådet offentliggjorte SWAP-rentesats for 2-års lån. Såfremt renteniveauet den første i måneden forud for levering/ikraftsætning har ændret sig i forhold til det leasingydelsen er baseret på, så er leasinggiver berettiget til at regulere den månedlige leasingydelse med tilsvarende ændring. Hvis dage ikke er bankdage, bruges nærmeste forudgående bankdag.

4.3. Leasingaftalen træder i kraft på den aftalte leveringsdag, og det er dermed også fra denne dato, at leasingperioden og bindingsperioden beregnes.

4.4. VestergaardGO forbeholder sig retten til med 2 måneders varsel med effekt for måneden efter varslets udløb at regulere den aftalte leasingydelse i tilfælde af ændringer i afgiftsniveauet fra statens side. Såfremt den månedlige leasingydelse derved stiger med mere end 10 % i forhold til det oprindeligt aftalte niveau, er Leasingtager i bindingsperioden berettiget til at opsige Leasingaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst udgangen af måneden forinden reguleringen træder i kraft.

4.5. Depositum udgør 2 måneders leasingydelse, medmindre andet er specificeret i Erhvervsleasingaftalen. Depositum tilbagebetales til Leasingtager efter endt leasingperiode, såfremt bilen fremstår uden skader og overkørte kilometer og alle eventuelle udeståender er indbetalt til VestergaardGO. Såfremt VestergaardGO annullerer aftalen i henhold til pkt. 11.4 inden levering, men efter at depositum er indbetalt, vil dette naturligvis blive returneret til Leasingtager.

4.6. Øvrige udgifter og omkostninger til VestergaardGO, herunder pålagte bøde, parkeringsafgifter, erstatninger mv., opkræves særskilt.

4.7. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til Leasingaftalen, er VestergaardGO berettiget til at opkræve 2 % pr. påbegyndt måned i morarente og rykkergebyr i overensstemmelse med de almindelige regler herom.

4.8. Grøn ejerafgift efter gældende regler betales af leasingtager. Hvis grøn ejerafgift opkræves af leasinggiver, sker det månedligt med 1/6 af opkrævet halvårlig grøn ejerafgift. Tilsvarende gælder ved indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser, som måtte blive pålagt ejeren/leasinggiver.

4.9. Momsfradrag for hvidpladebiler oplyses på den enkelte faktura af leasinggiver. Det er en betingelse for fradragsretten, at leasingperioden er på mindst 6 sammenhængende måneder, og at mindst 10% af den samlede kørsel vedrører leasingtagers momspligtige aktiviteter. Momsfradraget er beregnet ud fra registreringsafgiften og kan derfor ændres, hvis der sker ændring i størrelsen af denne. Momsfradraget kan aldrig være større end den faktisk opkrævede moms.

4.10. Alle beløb er eksklusive moms og er angivet i Danske Kroner (DKK), medmindre andet er angivet ud for beløbet eller beløbet er fritaget for moms jf. lovgivning.

5. Levering af bilen samt tilbagelevering

5.1. Ved levering af bilen til Leasingtager bør Leasingtager inden rimelig tid (7 hverdage) foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for VestergaardGO. Leasingtager opfordres til at fotodokumentere enhver fejl, mangel, urenhed og øvrige forhold, som kan have relevans i forbindelse med tilbagelevering af bilen.

5.2. Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af Leasingaftalen, skal Leasingtager tilbagelevere bilen på et af VestergaardGO angivet sted inden for Danmarks grænser, dog maksimalt indenfor en radius af 100 km fra det sted, hvor Leasingtager har afhentet bilen.

5.3. Såfremt Leasingaftalen ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering den efterfølgende hverdag.

5.4. Hverken tilbagelevering før Leasingaftalens ophør eller efter Leasingaftalens ophør i overensstemmelse med pkt. 5.3, vil medføre forholdsmæssig regulering af den allerede betalte leasingydelse.

5.5. Ved tilbagelevering efter tidspunktet angivet i pkt. 5.3, accepterer Leasingtager, at VestergaardGO er berettiget til at opkræve en af VestergaardGO beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger, herunder VestergaardGOs forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til, at bilen blev afleveret for sent. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke Leasingtager til at disponere over bilen efter leasingperiodens udløb.

5.6. Bilen skal tilbageleveres i pæn, ordentlig, rengjort og nyvasket stand og i samme stand, som Leasingtager modtog den i. Bilen skal desuden være tømt for Leasingtagers ejendele.

Sammen med bilen tilbageleveres desuden alle effekter, der hører til bilen, herunder nøgler, servicebog m.v.

5.7. Leasingtager skal senest 3 dage inden tilbagelevering bestille tid til aflevering via https://www.bilsalgbooking.dk/dk/static/company/5. I den forbindelse skal Leasingtager vælge mellem ”Bilinspektion med rapport gennemgang ”eller ”Drop-off til senere inspektion”. Ved førstnævnte kan Leasingtager se på, mens bilen gennemgås, og efterfølgende kvittere for rapporten. Ved ”Drop off” frasiges muligheden for at være med ved gennemgangen, da bilen vil blive gennemgået på et vilkårligt tidspunkt. Virker linket ikke, skal Leasingtager kontakte VestergaardGO via oplysningerne i pkt. 14.1.

5.8. Såfremt der ved gennemgangen af bilen konstateres skader og forhold, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid og ælde, for eksempel manglende rengøring, vil udgifterne til udbedring af disse blive opgjort og opkrævet hos Leasingtager idet omfang, de ikke dækkes af forsikringen, jf. pkt. 7.

5.9. Såfremt VestergaardGO efter tilbagelevering af bilen modtager opkrævninger vedrørende Leasingtagers brug af bilen, er VestergaardGO berettiget til at opkræve disse hos Leasingtager.

5.10. Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler Leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til VestergaardGO.

6. Oplysningspligt

6.1. Leasingtager skal ved ændring af følgende straks underrette VestergaardGO skriftligt herom

 1. Navneændring
 2. Adresse ændring
 3. Betalingsoplysninger

7. Forsikring

7.1. VestergaardGO er ansvarlig for at bilen er forsikret i henhold til Erhvervsleasingaftalen litra E.

7.2. Leasingtager bekræfter at have modtaget og læst de på aftaletidspunktet gældende forsikringsvilkår, og accepterer at overholde disse. VestergaardGO tager forbehold for enhver ændring af forsikringsbetingelserne og -policen foretaget af forsikringsselskabet, og Leasingtager accepterer enhver sådan ændring.

7.3. Leasingtager skal straks anmelde enhver skade, der opstår, til VestergaardGO, og skaffe navne og adresser på alle involverede parter og eventuelt vidner samt registreringsnumre på eventuelt involverede biler. Såfremt der er tale om personskade, skal Leasingtager desuden underrette Politiet. Leasingtager må ikke anerkende ansvar eller skyld i en sådan skadessituation, medmindre dansk ret måtte finde det. I så fald indestår Leasingtager for ethvert krav, som VestergaardGO måtte blive mødt med som følge heraf.

7.4. Leasingtager er forpligtet at udfylde skadesanmeldelse og på anden vis bistå og samarbejde med VestergaardGO i forbindelse med behandling af en forsikringssag.

7.5 Leasinggiver forbeholder sig ret til at pristalsregulere den aftalte præmie samt selvrisiko på årlig basis (1. januar hvert år).

7.6 Endvidere forbeholder Leasinggiver sig ret til at ændre vilkårene for forsikringen med en måneds varsel.

7.7 Såfremt leasinggiver af forretningsmæssige årsager ikke længere kan tilbyde forsikring, er leasingtager forpligtet til at tegne lovpligtig ansvars- og kaskoforsikring.

7.8 Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, med det til enhver tid værende forsikringsselskab, til brug for administrative formål.

 

8. VestergaardGOs ansvar

8.1. I tilfælde af fejl eller mangler ved bilen, er VestergaardGO alene forpligtet til efter eget valg at afhjælpe disse eller stille en tilsvarende bil til rådighed.

8.2. VestergaardGO er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tab, der skyldes afsavn af bilen, fejl eller mangler ved bilen eller indirekte tab medmindre andet følger af anden ufravigelig lovgivning.

8.3. Vedrørende produktansvar påtager VestergaardGO sig ikke yderligere forpligtelser over for Leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

9. Leasingtagers ansvar

9.1. Konstaterer Leasingtager i løbet af leasingperioden, at bilen ikke er i overensstemmelse med det aftalte eller at der opstår fejl på bilen, skal Leasingtager reklamere over for VestergaardGO straks efter, at Leasingtager opdager dette. Dette også for at undgå yderligere skader til følge, som kan pådrages Leasingtager at udbedre.

9.2. Hvis bilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset årsag - skal leasingtager straks underrette VestergaardGO herom.

9.3. Leasingtager hæfter for tab, udgifter, omkostninger og et hvert krav, som VestergaardGO måtte lide, skulle betale eller blive mødt med, som følge af de i pkt. 9.2 angivne omstændigheder, medmindre disse beløb måtte være dækket af forsikringen nævnt i pkt. 7. Dette betyder blandt andet, at bilens bortkomst eller ødelæggelse ikke fritager Leasingtager fra at betale leasingydelse indtil aftalens ophør.

9.4. Leasingtager er ansvarlig for, at private og offentlige forskrifter overholdes, herunder hastighedsgrænser, færdselsregler, parkeringsregler/-aftaler mv. De til enhver tid pålagte afgifter, bøder, herunder fart- og parkeringsbøder, bidrag og gebyrer, privat benyttelsesafgift, parkeringsgebyrer m.v., betales af Leasingtager. Dette gælder tillige i tilfælde omfattet af pkt. 10.

9.5. Leasingtager er forpligtet til at betale fuld erstatning for et hvert tab, som VestergaardGO måtte lide, såfremt det følger dansk rets ufravigelige lovgivning, herunder – men ikke begrænset til – tab af avance og anden mistet omsætning, eller tab som følge af yderligere afgifter, afgiftsmæssige fordele der fortabes, bonusser der ikke opnås og lignende, såfremt Leasingtager misligholder bilen, vilkårene i forsikringen, Leasingaftalen, loven eller uberettiget hæver eller opsiger denne.

9.6. Leasingtager skal desuden friholde VestergaardGO for et ethvert ansvar eller krav, som VestergaardGO måtte blive mødt med fra offentlige eller fra private på grund af Leasingtagers brug af bilen. Det samme gælder for VestergaardGOs omkostninger til at forsvare sig i sådanne sager.

10. Misligholdelse

10.1. VestergaardGO kan uden varsel hæve Leasingaftalen og tilbagetage bilen, såfremt Leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Leasingaftalen, herunder – men ikke begrænset til – at:

10.2. Leasingtager undlader trods påkrav med 21 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af VestergaardGO, men hvor VestergaardGO hæfter for Leasingtagers eventuelt manglende betaling af blandt andet fartbøder, parkeringsafgifter m.m.

10.3. Leasingtager standser sine betalinger og ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordringen hertil med stiller fornøden sikkerhed for Leasingaftalens opfyldelse;

10.4. Leasingtager forsømmer at vedligeholde bilen;

10.5. Leasingtager nægter VestergaardGO adgang til at besigtige bilen;

10.6. Leasingtager anvender bilen i strid med Leasingaftalen, herunder pkt. 3, de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug af bilen, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;

10.7. Leasingtager undlader at stille depositum eller yderligere depositum ved overkørte kilometer;

10.8. Leasingtager har afgivet urigtige oplysninger, der har været af betydning for, hvorvidt Leasingaftalen ville have været indgået.

11. Opsigelse og ophævelse

11.1. Leasingtager kan opsige Leasingaftalen med 14 dages varsel til ophør dagen inden næstkommende leasingydelse forfalder. Leasingaftalen kan dog tidligst ophøre ved udgangen af den aftalte bindingsperiode. Uanset bindingsperiode kan Leasingaftalen dog altid opsiges i henhold til pkt. 4.4 om regulering af leasingydelsen.

11.2. Leasingaftalen er fra VestergaardGOs side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse, jf. pkt. 10.

11.3. I tilfælde af leasingtagers konkurs eller rekonstruktion efter konkurslovens regler, er pligten til at betale ikke forfaldne leasingydelser i den resterende leasingperiode gældende i det omfang VestergaardGO godtgør, at disse leasingydelser må sidestilles med afdrag. I modsat fald er disse afgifter efterstillet.

11.4. Eventuel erlagt ekstraordinær leasingydelse tilbagebetales ikke.

11.5. VestergaardGO forbeholder sig retten til, til enhver tid frem til leveringsdato at hæve Leasingaftalen såfremt VestergaardGO finder, at Leasingaftalen er indgået på baggrund af urigtige oplysninger og/eller forhold, som ikke var VestergaardGO bekendt på tidspunktet for indgåelsen. Såfremt Leasingaftalen annulleres, vil Leasingtager få returneret det fulde beløb, der måtte være indbetalt ved indgåelse af aftalen på hjemmesiden.

12. Fortrydelsesret

12.1. Fortrydelses- og returretten på 14 dage gælder ikke for Leasingaftalen jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

12.2. Aftalen kan som udgangspunkt ikke annulleres af Leasingtager, når først betaling og underskrivelse er fuldført på hjemmesiden. Det vil dog altid være en individuel vurdering fra sag til sag, hvorvidt en aftale kan annulleres.

13. Øvrige vilkår

13.1. VestergaardGO gør opmærksom på, at VestergaardGO i nogle tilfælde får eller yder provision eller andet vederlag, når VestergaardGO køber eller formidler en samarbejdspartners produkter.

13.2. VestergaardGO er berettiget til uden forudgående meddelelse til Leasingtager at modregne i det betalte depositum med ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende hos Leasingtager i ethvert tilgodehavende, som Leasingtager måtte have eller få hos VestergaardGO eller VestergaardGOs koncernforbundne selskaber.

13.3. VestergaardGO har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Leasingaftalen og/eller den leasede bil.

13.4. Leasingtager accepterer, at Leasingaftalen og andre dokumenter modtages på den af Leasingtager oplyste e-mailadresse.

14. Klager og tvister

14.1. Klager over VestergaardGO skal rettes skriftligt direkte til VestergaardGO, Smedeland 22, 2600 Glostrup, 70 60 60 79, kundeservice@vestergaardgo.dk.

14.2. Herudover henvises til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Website: www.forbrug.dk eller www.naevneneshus.dk.

14.3. Enhver tvist skal afgøres i Danmark efter dansk ret.